KHASSIDA ASSIRU EN PHONETIQUE 

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru 
Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru 

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii 
Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru 

Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa 
Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru 

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii 
Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru 

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa 
Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru 

Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii 
Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru 

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman 
Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru 

Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu 
Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru 

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa 
Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru 

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii 
Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru 

Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun 
Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru 

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan 
Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru 

Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii 
Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru 

Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat 
Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru 

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi 
Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru 

Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu 
Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru 

Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi 
Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru 

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu 
Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru 

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu 
Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru 

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu 
Daniinan bihi inna suduuru qubuuru 

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran 
Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru 

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa 
Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru 

Fa akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa 
Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru 

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii 
Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru 

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu 
Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru 

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii 
Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru 

Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin 
Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru 

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan 
Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru 

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa 
Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru 

Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa 
Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru 

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa 
A uubu bihi lil barri anta naziiru 

Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii 
Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru 

Alayka salaatun minhu jalla musalliman 
Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru 

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa 
Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru 

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii 
Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru 

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman 
Ilaal barri wal abraari anta bachiiru 

Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun 
Muniiran biyal islaama anta muniiru 

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan 
Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru 

Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin 
Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru 

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an 
Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru 

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi 
Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru 

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan 
Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru 

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu 

Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru 

 

Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa 

Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru 

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim 
Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru 

 

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa 

Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru 


yazunuunanii waqta ikhtiraabii ladayhumu 
Asiiran lahum wal kullu samma yahuuru 

Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa 
Wa innii lirabbil archi jalla asiiru 

Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan 
Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru 

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu 
Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru 

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan 
wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru 

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan 
Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru 

Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa 

Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru 


Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin 
Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru 

Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin 
li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru 

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran 
Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru

Posté par Abdou Khoudoss